Định dạng chữ số trong sql: 0000000064

Để có được chuỗi số theo 1 định dạng nào đó, ví dụ ở đây là số 64, chuỗi có tất cả 10 ký tự

Format như sau:

SELECT RIGHT(REPLICATE('0',10) + RIGHT(64,5),8)

Dùng hàm REPLICATE('0',10) để tạo chuỗi tái tạo 10 chữ số ‘0’ : 0000000000

Chuỗi tái tạo này bị ghi chồng lên tối đa 5 ký tự số phía sau RIGHT(64,5) : 00064

Chuỗi có được sẽ hợp 2 chuỗi trên lại là: 0000000064

Số 8 cuối cùng có nghĩa là sẽ lấy ra bao nhiêu ký tự của chuỗi đã hợp lại trên: kết quả là 00000064

0 Comments: